ناگفته

دردی در ننوشتن است که در دردناکترین نوشته‌ها هم -حتی- نیست.