اه

مرده بودم!
این را بعد از آن فهمیدم که نشستم گوشه‌ای، خاطراتم را شمردم و دیدم که شمارَش از عددِ روزهایِ عمرم بیشتر است. بسیار بیشتر است.