یک حس وصف ناشدنی

وقتی گه گاه چشم باز میکنه و نگاه خواب آلودش رو به صورتم میندازه و با دو دست انگشتانم رو فشار میده و باز به خواب میره، زنده بودنم ارزشمند میشه..